ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ,მათ შორის, გრანტის მიმღ