ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია(ნაზარდი ჯამით) ქვეყნდება კვარტალურად და ყოველ წლიურად

სსიპ "საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური"-ს ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2013 წლის ინფორმაცია.

სსიპ "საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური"-ს ინფორმაცია 2014 წლის I კვარტალში ბიუჯეტის შესრულების შესახებ:  გადმოწერა

სსიპ  ''საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური"–ს ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2014 წლის ინფორმაცია

ინფორმაცია სსიპ "საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური"–ის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია სსიპ "საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური"–ის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია სსიპ "საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური"–ის 2015 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია სსიპ "საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური"–ის 2015 წლის 12 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ინფორმაცია სსიპ "საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური"–ის 2015 წლის  ბიუჯეტის შესრულების შესახებ