საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ხელმისაწვდომია, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა; საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას; საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყონებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში არაუგვიანეს 10 დღისა; 

მოქალაქეს   უფლება  აქვს   აირჩიოს   საჯარო   ინფორმაციის   მიღების   ფორმა   (ასლი,  ამობეჭდილი   ან ელექტრონული ვერსია) თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.

 

პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხა

1ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ

ინფორმაციის დასახელება

1.1   ადმინისტრაციული ორგანოს სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა

1.2   ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების

         საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები(დებულება/წესდება,შინაგანაწესი)

1.3   ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში

1.4   ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ შემუშავებული სტრატეგიები,კონცეფციები და

        სამოქმედო გეგმები

1.5   ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელის, მოადგილეების,სტრუქტურული  

        ერთეულების /ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელების (საჯარო სამართლის

        იურიდიული პირების შემთხვევაში–მათი ხელმძღვანელებისა და მოადგილეების)შესახებ

        ინფორმაცია:სახელი, გვარი, ფოტოსურათი,ბიოგრაფიული მონაცემები

1.6   ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული 

         ორგანოების მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი,

         საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ტელეფონის ნომერი,ელექტრონული

         ფოსტის მისამართი, ფაქსის ნომერი, ცხელი ხაზის ნომერი

 

2.    საჯარო ინფორმაციის გვერდი

2.1   საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის

         (პირების) სახელი, გვარი, თანამდებობა ,სამსახურის ელექტრონული ფოსტა, სამსახურის

        ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები

2.2   საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

2.3   ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის

         შესახებ

2.4    ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის

         წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49–ე მუხლით

         გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში

2.5    საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  37–ე და  მე–40 მუხლების

          შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

 

3. ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

3.1   ადმინისტრაციულ ორგანოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი,

        კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა). კონკურსის

        შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა

 3.2  ნორმატიული აქტები ,რომლებიც განსაზღვრავს ადმინისტრაციულ ორგანოში 

        კონკურსის ჩატარების წესებს

3.3  ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით,

        აგრეთვე გენდერულ ჭრილში

 

4.    ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებული     

       სახელმწიფო შესყიდვებისა და სახელმწიფო ქონების  პრივატიზების

       შესახებ 

4.1   სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

4.2   ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის

        ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 

        მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების

        ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით.

4.3   ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

4.4   რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები

 

5. ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის 

    შესახებ

5.1  ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დასაზუსტებელი ხარჯები

5.2  ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია(ნაზარდი ჯამით)

5.3  ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების

       შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

5.4   ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების

        შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

        (ცალ–ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ განხორციელებული მივლინებების

        მიხედვით

5.5   ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების

        ჩამონათვალი მოდელის მიხედვით

5.6   ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად

5.7   ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების

        შესახებ ინფორმაცია ჯამურად

5.8   ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი

5.9   ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და

        ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად

5.10   უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის

          სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი

          ფინანსური დახმარების (გრანტები,კრედიტები)შესახებ ინფორმაცია

5.11  ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ,მათ

         შორის, გრანტის მიმღები,მიზნობრიობა ,გრანტის მოცულობა და გადარიცხული

         ოდენობა

5.12  საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან

         ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახ ინფორმაცია

5.13  სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული

         ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ

 

6. სამართლებრივი აქტები

6.1   ნორმატიული აქტები,რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმნისტრაციული

        ორგანოს საქმიანობასთან

6.2   ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები,რომლებიც, ადმინისტრაციული ორგანოს

        შეფასებით ,საზოგადოებრივი ინტერესის შემცვლელია

 

7. სხვა საჯარო ინფორმაცია

7.1  ადმინისტრაციული ორგანოს სერვისების შესახებ ინფორმაცია

7.2  ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების,ტარიფებისა და საფასურების შესახებ,რომლებიც

        დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ