სანავიგაციო ნიშნების მონიტორინგი
12.11.2012

დაინერგა სანავიგაციო ნიშნების კონტროლისა და შუქნიშნების მონიტორინგის მულტიცენტრული მართვის სისტემა. რომლის საშუალებითაც მართვის ცენტრიდან გაკონტროლდება ყველა სანავიგაციო ნიშნის მუშაობის გამართულობა და დადგენილ კორდინატებში ყოფნა.