მცურავ სანავიგაციო ნიშნებზე განთავსებული მონიტორინგის სისტემა
01.11.2012

ნაოსნობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად  დაინერგა ახალი აპარატურა ავტომატური მართვის სისტემით.

მართვის სისტემის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს ავტომატურად მიიღოს ინფორმაცია მცურავი სანავიგაციო მოწყობილობათა საშუალებების მდგომარეობის შესახებ.

აღნიშნული სისტება საშუალებას იძლევა მოაგროვოს და გადასცეს ინფორმაცია სპუტნიკური არხით ან რადიო არხით GS -ის  სტანდარტით სანავიგაციო მოწყობილობათა საშუალებების მდგომარეობის შესახებ, გეგმიურ,არაგეგმიურ და ავარიულ სეანსის კავშირის დროს.

გადაცემული ინფორმაცია მოიცავს;